De Russische kerk in Den Haag

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna / / / Русская Православная Церковь святой Марии Магдалины в Гааге – Фондовая придворная капелла королевы Анны Павловны

Publicaties / Публикации

Het Leven en de Lering van de Heilige Serafim van Sarov

N. Puretzki en het Klooster van Sarov

De heilige Serafim is een van de meest vereerde heiligen in Rusland. Hij heeft het geestelijk leven in hoge mate beïnvloed, niet alleen van de geestelijken in Rusland, maar ook van de duizenden leken die zich richtten op de Christelijke mystiek. Starets Serafim heeft in zijn leer het doel en de methoden van het Christelijke ascetische leven in voor iedere Godszoeker begrijpelijke woorden uitgedrukt.

De afbeelding van de kaft is een foto van de wonderdoende icoon van de heilige Serafim, die zich bevindt in de kerk van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag. De icoon was een een geschenk aan Anna Paulowna van de laatste Russische tsaar Nicolaas II, martelaar en heilige. De icoon bezit nog een speciale eigenschap: het is geen traditionele afbeelding volgens de strenge voorschriften voor iconen, maar een portret van de heilige Serafim.

De uitgave van dit boek heeft de zegen van Monseigneur Simon, Aartsbisschop van Brussel en België en tijdelijk van Den Haag en Nederland.

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag

ISBN 978-90-812765-1-1

Redacteur: Marijcke Tooneman

Vertaling: Marijcke Tooneman en Guram Kochibrolashvili

Correcties: Klooster Moeder Gods Portaïtissa te Trazegnies, België

Binding: Paperback

Formaat: 127 x 203 mm

Aantal paginas: 80

Illustraties: 4 pen-tekeningen

Categorie: Godsdienstige mystiek. Hagiography

Prijs: € 12,-

Het Offer der Liefde – Heilige Efrem de Syriër

Redactie:  Abt Thomas van Orthodox Klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden

“Laat mij je vertellen hoe Hij is gestorven en jij zult begrijpen waarom Hij heeft geleefd. Als mens.” (De Parelvisser)

Efrem de Syriër (306-373) is een gevierde Kerkvader, die niet zonder reden “de citer van de Heilige Geest” werd en wordt genoemd. Als begenadigd dichter weet hij, tot op de dag van vandaag, de voor de wereldse mens ondoorgrondelijke diepten en onbereikbare hoogten van het belijden en beleven van het Orthodoxe geloof op een ongeëvenaarde wijze te beschrijven en te duiden. Zijn poëtische beschouwingen zijn immers een zeer zeldzame en uiterst fijnzinnige combinatie van het historisch beschrijven en het allegorisch duiden van wat de Heilige Schrift ons als gewijde geschiedenis aanreikt. Efrem’s ‘spraak-kunst’ is een hoogst uitzonderlijke verklanking in rijm en ritme van onze Moedertaal, de taal van de Kerk, die ons uittilt boven elke vorm van apartheid en verscheidenheid en ons optilt tot de gemeenschappelijke, ware en uiteindelijke roeping van de mensheid: bewust en in waarheid ingaan op de liefdevolle uitnodiging van God, de Schepper.

Zelf erkent deze heilige zijn uitzonderlijk talent louter als een ‘gave’, een hemels geschenk. In zijn geschriften beschrijft hij hoe hij, als kind, een profetisch droombeeld zag: “Ik merkte hoe een wingerd druiventrossen op mijn tong ontsprong en door de lippen van mijn mond naar buiten groeide. Onmiddellijk breidden de ranken zich in die mate uit, dat ze de gehele aarde bedekten. Vogels fladderden rond mij heen, nestelden zich tussen de ranken en aten van de dichte trossen. Hoe meer druiven zij echter oppikten, hoe voller de trossen werden.”

Dit boek, “De Lijdensweek”, illustreert op unieke wijze de helderheid van zijn taal en de rijkdom van zijn inzicht. Weergaloos zijn de allegorische associaties doorheen de tekst, terwijl de afwisseling van registratie en interpretatie van feiten en emoties de dramatiek van de gebeurtenissen onderbouwt. De publicatie van deze tekst, voor het eerst in de Nederlandse taal, is zonder twijfel voor elke Christen een uitgelezen kans om de Grote en Heilige Week te ‘her-denken’.

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag

ISBN: 978-90-79889-09-9

Redacteur: Abt Thomas van Orthodox Klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden, Pervijze, België

Vertaling: dienaar Gods Nikodim

Illustraties: Protodiaken Pol Hommes, Orthodox Klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden

Binding: Paperback

Formaat: 140 x 216 mm

Aantal pagina’ s: 122

Illustraties: 12 pentekeningen

Categorie: NUR 708. Godsdienstige mystiek

Prijs: € 12,50

Mijn Leven in Christus of Ogenblikken van Geestelijke Rust en Bespiegeling, van Eerbiedig Voelen, van Ernstige Zelfverbetering en van Vrede in God

Heilige Johannes van Kronstadt

Deel 1.1

Vader Johannes van Kronstadt, Ruslands grote rechtvaardige, die weergaloos begiftigd was met de gave van gebed en wonderdoende kracht, werd op 19 oktober 1829 geboren in Soera, een grote stad in het Pinejsky district in de provincie Archangel, het hoge noorden van Rusland.

Kronstadt was de plaats waarheen zedeloze mensen en misdadigers uit Sint Petersburg, de hoofdstad van Rusland, gedeporteerd werden. En in de dokken werkten vele ongeschoolde arbeiders. Deze mensen leefden in hutten en holen in de buitenwijken van de stad. Velen van hen waren bedelaars en dronkaards. Onder hen begon Vader Johannes zijn geestelijk ambt. Hij verzorgde de zieken en hielp de noodlijdenden en gaf alles weg wat hij bezat, zodat hij vaak thuis kwam zonder kledingstukken, of zelfs zonder schoenen. Door de kracht van zijn medelevende liefde, herstelde Vader Johannes in deze arme mensen het menselijke beeld, dat sommigen van hen al lang geleden verloren hadden en maakte hen weer mensen. Zij, “het uitschot van de bevolking”, waren de eersten die de heiligheid van Vader Johannes “ontdekten”. Deze ontdekking werd spoedig door alle gelovigen in Rusland geaccepteerd.

Door ziekte geplaagd stierf de heilige Johannes op 20 december 1908 (stemt overeen met 2 januari 1909 op de huidige kalender). De priester Johannes van Kronstadt werd op het landelijk Concilie van de Russisch Orthodoxe Kerk op 7-8 juni 1990 heilig verklaard, en zijn sterfdag als gedenkdag op 20 december vastgesteld.

Het onderhavige boek betreft het eerste deel van Deel 1, dat ter verduidelijking wordt aangegeven door de nummering: Deel 1.1. Het tweede en laatste deel, tw. Deel 1.2, wordt naar verwachting eind 2010 uitgegeven. Het boek is hiermee voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Het formaat van de Nederlandse uitgave is gericht op de mogelijkheden voor een handzaam gebruik door de lezer.

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag

ISBN: 978-90-79889-15-0

Redacteur: Marijcke Tooneman

Vertaling: Marijcke Tooneman

Binding: Paperback

Formaat: 140 x 216 mm

Aantal pagina’ s: 192

Illustraties: 1 foto

Categorie: NUR 704. Godsdienstige mystiek

Prijs: € 16,00 (incl. 6% BTW en verzendkosten)